Biely kódex
PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA NA ZJAZDOVKE
 1. Jazdite opatrne a ohľaduplne a správajte sa tak, aby ste neohrozili zdravie alebo život alebo nespôsobili škodu sebe a inému.
 2. Na lyžiarsku zjazdovku vstupujte a po nej jazdite len na lyžiach! Pred vjazdom alebo križovaním zjazdovky sa presvedčte, či je dostatočne voľná, tak aby ste neohrozili seba ani iného lyžiara. Používajte lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a ktorá je zabezpečená proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskeho výstroja. Jazda bez poistných remeňov alebo bŕzd je neprípustná.
 3. Pri jazde si počínajte tak, aby ste neohrozovali seba a svoje okolie. Rýchlosť jazdy prispôsobte svojim schopnostiam a možnostiam, terénnym a snehovým podmienkam ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej zjazdovke. Počas jazdy ovládajte rýchlosť tak, aby ste aj pred nepredvídanou prekážkou mohli zastaviť alebo sa jej vyhnúť.
 4. Predbiehať možno z ktorejkoľvek strany, vždy s dodržaním bezpečného odstupu, aby mal predbiehajúci lyžiar dostatočný priestor pre smer a spôsob svojej jazdy. Zodpovednosť za predbiehanie nesie predbiehajúci. Ak jazdíte oblúčikmi, ponechajte aspoň na ľavom okraji zjazdovky miesto pre tých, čo idú rýchlejšie.
 5. Ak vchádzate na lyžiarsku zjazdovku alebo po zastavení chcete opäť pokračovať v jazde, ste povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby ste neohrozili seba ani iného. Zastavujte vždy pri okraji. Ani po páde neostávajte ležať uprostred trate. Keď nemôžete pokračovať v jazde, vystupujte alebo zostupujte okrajom trate či svahu.
 6. Bezdôvodne nezastavujte a nestojte na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej zjazdovky. Ak spadnete, opustite takéto miesto čo najrýchlejšie.
 7. Dodržujte označenia lyžiarskych zjazdoviek a riaďte sa pokynmi informačných tabúľ umiestnených v lyžiarskom stredisku. Dbajte na pokyny Horskej záchrannej služby a rešpektujte výstrahy a značky na zjazdovke i v teréne.
 8. Pri úraze ste povinný poskytnúť pomoc a čo najskôr oznámiť úraz hociktorému pracovníkovi lyžiarskeho strediska alebo členovi Horskej záchrannej službe.
 9. V lyžiarskom stredisku Winter Park Martinky vykonávajú dozor zamestnanci lyžiarskeho strediska, ktorí majú právo kontrolovať lyžiarov a pri porušení pravidiel a inak nevhodnom správaní sa na zjazdovke, sú oprávnení odobrať týmto lyžiarom lyžiarsky lístok bez nároku na náhradu.
NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

Návštevníci lyžiarskeho strediska Winter Park Martinky sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto návštevného poriadku a riadiť sa pravidlami správania sa na lyžiarskej zjazdovke. V prípade porušenia poriadku a pravidiel môže byť návštevníkovi odobratý lyžiarsky lístok bez náhrady.

 1. Jazdite len po vyznačených lyžiarskych zjazdovkách, dodržiavajte pravidlá správania sa na lyžiarskej zjazdovke a označení na nej.
 2. Nevstupujte na zjazdovku, nelyžujte pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
 3. Bezdôvodne nezastavujte uprostred lyžiarskej zjazdovky.
 4. Na lyžiarskej zjazdovke svojvoľne nestavajte slalomové trate, mostíky, mantinely a iné terénne prekážky.
 5. V snowboardovom parku jazdíte na vlastné riziko.
 6. Nejazdite na súkromných snežných skútroch.
 7. Riaďte sa pokynmi zamestnancov lyžiarskeho strediska a pokynmi Horskej záchrannej služby.
 8. Každý zistený úraz nahláste Horskej záchrannej službe alebo ktorémukoľvek zamestnancovi lyžiarskeho strediska.
 9. Umožnite prejazd Horskej záchrannej službe so skútrom a zvoznými prostriedkami.
 10. Na výzvu člena Horskej záchrannej služby alebo ktoréhokoľvek zamestnanca lyžiarskeho strediska, ste povinný predložiť preukaz totožnosti.
 11. Ak idete po zjazdovke pešo, kráčajte okrajom zjazdovej trate.
 12. V celom areáli dbajte na životné prostredie a neznečisťujte ho.
close icon
info 🔴
Stredisko ZATVORENÉ
zjazdovky

0 / 6

  Vleky a lanovky
snehove podmienky

45 CM

  Výška snehu
doprava

CESTA

  Riadená doprava
doprava

CESTA

  Obojsmerná doprava
snehove retaze

NIE

  Snehové reťaze
pocasie

1 °C

  Počasie
rychlost vetra

11 M/S

  Rýchlosť vetra
webcam

CAM

  Webkamera