OBCHODNÝ A REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. INFORMÁCIE A PODMIENKY UPLATNENIA REKLAMÁCIE

1. Zákazník má nárok na uplatnenie reklamácie skipasu v prípadoch nepredvídaného poškodenia skipasu alebo dlhodobého výpadku elektrickej energie v lyžiarskom stredisku Winter Park Martinky. V prípade straty alebo krádeže právo na reklamáciu zaniká.
2. Spoločnosť Pro Ski, a. s. si vyhradzuje právo individuálne posúdiť prípad poškodenia a určiť výšku kompenzácie formou náhradného skipasu do 10 dní.
3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení môže prevádzkovateľ vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne, ak nie je v prevádzke iba niektoré zo zariadení náhradu neposkytujeme. Finančná náhrada sa neposkytuje.
4. Kúpou skipasu sa klient zaväzuje dodržiavať platné prevádzkové, obchodné podmienky a Biely kódex ( teda pravidlá pohybu a správania sa na svahu ).
5. Použitie zakúpeného skipasu – skipas je možné použiť na všetkých prevádzkovaných lanových dráhach a lyžiarskych vlekoch v lyžiarskom stredisku Winter Park Martinky.
6. Platnosť zakúpeného skipasu – skipas je platný počas prevádzky lanových dráh a lyžiarskych vlekov v čase od 8:30 do 15:30 (od 15.2. do 16:00 hod.) prevádzkovaných spoločnosťou Pro Ski, a. s. a je neprenosný.
7. Hodinový lístok – je neprenosný a platí 4hodiny za sebou od prvého prechodu turniketom. Platnosť končí po uplynutí času alebo skončením prevádzkovej doby v stredisku v daný deň.
8. Sezónny skipas je platný iba pre osobu s priezviskom a menom, pre ktorú bol vydaný, v opačnom prípade bude takýto skipas zablokovaný resp. odobraný na zvyšok zimnej sezóny bez náhrady.
9. Poskytnutie zľavy je možné iba na základe predloženia platného dokladu na uplatnenie zľavy, tak isto predložením týchto dokladov na základe výzvy kontroly. V prípade zneužitia zľavy bude skipas odobratý resp. znehodnotení a zablokovaný.
10. Zakúpenie a vyzdvihnutie skipasu – skipas je možné zakúpiť v predpredaji prostredníctvom www.martinky.com, a v pokladniach na Martinských holiach v čase prevádzky lyžiarskeho strediska Winter Park Martinky.
11. Storno podmienky – klient nemá nárok na náhradu ani predĺženie platnosti skipasu v prípade nevyužitia všetkých dní a neodôvodneného nevyzdvihnutia si skipasu.
12. Nie je možná ani dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
13. V prípade straty, znehodnotenia alebo zabudnutia skipasu nebude poskytnutá žiadna náhrada.
14. V prípade falšovaného alebo falošného skipasu bude tento klientovi odobratý bez nároku na náhradu a podľa individuálneho posúdenia môže byť jeho držiteľovi udelená peňažná pokuta do výšky 1.000,- EUR.
15. Klient, ktorý bude pristihnutý bez skipasu alebo s neplatným skipasom, uhradí prevádzkovateľovi strediska Winter park Martinky vzniknutú škodu.
16. V prípade úrazu na svahu je nevyhnutné predložiť potvrdenie od Horskej záchrannej služby v pokladni č.1 vo Winter park Martinky a platný denný skipas, za ktorý mu prevádzkovateľ vydá náhradný denný lístok na iný termín v sezóne. Za sezónny skipas a použitý hodinový skipass sa náhrada neposkytuje.

Prvým prechodom cez turniket je vyhotovená prvá fotografia zákazníka a skipas sa stáva neprenosným. Zároveň prvým prechodom cez turniket zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov. Každý zákazník je monitorovaný systémom. Po zistení použitia skipasu druhou osobou, bude skipas trvalo ZABLOKOVANÝ, bez nároku na náhradu.

2. MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

1. Miestom uplatnenia reklamácie je pokladňa , v ktorej si klient skipas zakúpil resp. po zatvorení príslušnej pokladne v pokladni č.1 v stredisku Winter Park Martinky, od 8:30 do 15:30 hod. počas trvania zimnej sezóny. V prípade, že zákazníkovi vznikne nárok na náhradný skipas má obchodná spoločnosť právo vyúčtovať si manipulačný poplatok vo výške 1,-€.

Ochrana osobných údajov – Obchodná spoločnosť ProSki a. s. pri spracovaní údajov, tykajúcich sa obchodných podmienok obstarania skipasu a internetového predaja skipasu postupuje podľa z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a týmto rešpektuje súkromie fyzických a právnických osôb. Obchodná spoločnosť ProSki, a. s. môže osobné údaje v súhrnnej forme použiť ku štatistickým analýzam prevádzky na webovej (internetovej) stránke. Pri takomto spracovaní nie je možné získať z poskytnutých údajov žiadne osobne údaje a priraditeľné informácie fyzických a právnických osôb.

V Martine 31.10.2016

Fakturačné údaje

Pro Ski, a. s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 884 291, IČ DPH: SK2021814421, registrácia pri Okresnom súde. Bratislava I., Odd. Sa, Vl. č. 3323/B

Prevádzka

Winter park Martinky, Martinské hole, 036 01 Martin, Tel. č.: 043 430 60 00, Email: info@martinky.com

close icon
info 🔴
Resort CLOSED
zjazdovky

0 / 6

  Lifts and cableways
snehove podmienky

0 CM

  Snow depth
doprava

Way

  Controlled transport
doprava

Way

  Two-way transport
snehove retaze

NO

  Snow chains
pocasie

15 °C

  Weather
rychlost vetra

11 M/S

  Wind speed
webcam

CAM

  Webcam